A fost lansata platforma online de consultare privind proiectele de lege din domeniul achizitiilor publice

Guvernul a lansat platforma online consultareap.gov.ro, site dedicat procesului de consultare publica pentru strategie si pachetul de legi in domeniul achizitiilor publice. Cei interesati pot trimite sugestii, idei, nelamuriri referitoare la pachetul de legi; dezbaterea publica va dura pana in data de 31.08.2015.

Site-ul consultareap.gov.ro pune la dispozitie atat pentru vizualizare, cat si pentru descarcare, legislatia si strategia privind achizitiile publice.

Sursa: revista-achizitii.ro

Unde gasesti apartamente si terenuri la pret de chilipir?

Licitatiile publice de vanzare reprezinta valorificarea bunurilor confiscate sau intrate in proprietatea privata a statului, conform legii.

Licitatia.ro ofera posibilitatea de a achizitiona constructii, terenuri, utilaje, mijloace auto, etc, la preturi foarte mici, majoritatea licitatiilor fiind organizate de catre Lichidatori judiciari, Executori judecatoresti, Directii Generale a finantelor publice, banci etc.

Preturile la care pot fi cumparate constructiile, terenurile, bunurile sunt accesibile, iar cei care doresc sa achizitioneze pot lua serios in considerare aceasta varianta.

Poate participa la licitație, in calitate de licitator, orice persoana care are capacitate deplina de exercițiu, precum si capacitatea sa dobandeasca bunul ce se vinde. Debitorul nu poate licita nici personal, nici prin persoane interpuse.

Participarea la licitatii publice vanzari in doar 5 pasi:

  1. Identifici imobilul, terenul, utilajul care te interesează , accesand site-ul licitatia.ro
  2. Parcurgi textul licitatiei pentru a afla detalii privind data, ora si locul de organizare a licitatiei si depui in contul de consemnare al organizatorului (executor judecatoresc, lichidator, ANAF, etc) o cautiune reprezentand 10% din pretul de pornire al licitatiei
  3. Depui la sediul organizatorului o oferta scrisa, impreuna cu dovada platii cautiunii
  4. Daca, la finalul sedintei de licitatie, esti declarat castigator, trebuie sa achiti diferenta de pret pentru constructia/ terenul adjudecat in maxim 30 zile
  5. Daca nu ai castigat licitatia, cautiunea de 10% pe care ai depus-o iti va fi restituita.

Cu un abonament la licitatia.ro, care necesita costuri minime, esti informat zilnic privind licitatiile de vanzari publicate. Monitorizam permanent sute de surse pentru a primi informatii exacte si la timp. In cadrul abonamentului ai acces si la licitatii vanzari private, organizate de catre companii private, persoane fizice etc. O investitie minima poate aduce castiguri mari – alege licitatia.ro

S-a prelungit perioada de consultari privind legislatia achizitiilor publice

Cele doua proiecte care vizeaza Legea privind achizitiile publice, respectiv Legea privind remediile şi caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica si a contractelor de concesiune si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor a ramas in dezbatere pana in data de 31 august.

Mai multe asociatii au criticat perioada scurta propusa pentru dezbaterea legislatiei, care a fost publicata in 22 iulie, iar perioada de dezbatere a fost limitata la 10 zile.

Asociatia Oamenilor de Afaceri din Romania a criticat noua legislatie propusa, apreciind ca prevederile acesteia sunt neclare, si a cerut prelungirea perioadei de consultare pana la 30 septembrie, timp in care Ministerul de Finante ar urma sa publice si nota de fundamentare a proiectului.

 

Sursa: mediafax.ro

PROIECT LEGE PRIVIND ACHIZIŢIILE PUBLICE – publicat în data de 22.07.2015

LEGE PRIVIND ACHIZITIILE PUBLICE
Capitolul I
Dispozitii generale
Sectiunea 1
Obiect, scop si principii
Art. 1.
Prezenta lege reglementează modul de realizare a achiziiilor publice, procedurile de atribuire a
contractelor de achizitie publică si acordurilor-cadru si de organizare a concursurilor de solutii,
precum si anumite aspecte specifice în legătură cu executarea contractelor de achizitie publica si a
acordurilor-cadru.
Art. 2.
(1) Scopul prezentei legi îl constituie:
a) promovarea concurentei între operatorii economici;
b) garantarea tratamentului egal si nediscriminarea între operatorii economici;
c) asigurarea transparentei si integritătii procesului de achizitie publică;
d) asigurarea cadrului legal pentru atribuirea contractelor de achizitie publică si
acordurilor-cadru si organizarea concursurilor de solutii de către autoritătile
contractante.
(2) Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de achizitie publică si acordurilor-cadru si a
organizării concursurilor de solutii sunt:
a) nediscriminarea;
b) tratamentul egal;
c) recunoasterea reciprocă;
d) transparenta;
e) proportionalitatea;
f) asumarea răspunderii;
g) obinerea celui mai bun raport calitate-pre.
Sectiunea a 2-a
Definitii
Art. 3.
(1) În sensul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:
1. achizitie sau achizitie publică – achizitia de lucrări, de produse sau de servicii prin
intermediul unui contract de achizitie publică de către una sau mai multe autorităti
contractante de la operatori economici selectati de către acestea, indiferent dacă
lucrările, produsele sau serviciile sunt destinate sau nu unui scop public;
2. organisme de drept public – orice entităti altele decât cele prevăzute la Art. 4 lit. a)
care îndeplinesc în mod cumulativ următoarele conditii:
a) sunt înfiintate pentru a satisface nevoi de interes general, fără caracter comercial sau
industrial, indiferent de forma de constituire sau organizare;
b) au personalitate juridică;
c) sunt finantate, în majoritate, de către entităti dintre cele prevăzute la Art. 4 lit. a) sau
de către alte organisme de drept public sau se află în subordinea, sub autoritatea sau
în coordonarea ori controlul unei entităŃi dintre cele prevăzute la Art. 4 lit. a) sau ale
unui alt organism de drept public sau mai mult de jumătate din membrii consiliului de
administraŃie/organului de conducere sau de supraveghere sunt numiŃi de către o
entitate dintre cele prevăzute la Art. 4 lit. a) sau de către un alt organism de drept
public;
3. contract de achiziŃie publică – contractul cu titlu oneros, încheiat în scris între unul sau
mai mulŃi operatori economici si una sau mai multe autorităŃi contractante, care are ca
obiect execuŃia de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii;
4. contract de achiziŃie publică de lucrări – contractul de achiziŃie publică care are ca
obiect:
a) fie exclusiv execuŃia, fie atât proiectarea, cât si execuŃia de lucrări în legatură cu una
dintre activităŃile menŃionate în Anexa 1;
b) fie exclusiv execuŃia, fie atât proiectarea, cât si execuŃia unei lucrări;
c) realizarea, prin orice mijloace, a unei lucrări care corespunde cerinŃelor stabilite de
autoritatea contractantă care exercită o influenŃă determinantă asupra tipului sau
proiectării lucrării;
5. lucrare – rezultatul unui ansamblu de lucrări de construcŃii de clădiri sau de inginerie
civilă, care poate îndeplini prin el însusi o funcŃie economică sau tehnică;
6. contract de achiziŃie publică de produse – contractul de achiziŃie publică care are ca
obiect achiziŃionarea, închirierea sau cumpărarea în rate, leasingul cu sau fără opŃiune
de cumpărare, de produse; contractul de achiziŃie publică de produse poate include, cu
titlu accesoriu, lucrări sau operaŃiuni de amplasare si de instalare;
7. contract de achiziŃie publică de servicii – contractul de achiziŃie publică care are ca
obiect prestarea de servicii, altele decât cele care fac obiectul unui contract de
achiziŃie publică de lucrări potrivit punctului 4;
8. operator economic – orice persoană fizică sau juridică, de drept public sau de drept
privat, sau grup ori asociere de astfel de persoane, care oferă pe piaŃă executarea de
lucrări si/sau a unei lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii, inclusiv
orice asociere temporară formată între două sau mai multe dintre aceste entităŃi;
9. ofertant – orice operator economic care a depus o ofertă;
10. candidat – orice operator economic care a depus o solicitare de participare;
11. contractant – orice operator economic care este parte la un contract de achiziŃie
publică;
12. subcontractant – orice operator economic care nu este parte a unui contract de
achiziŃie publică si care execută anumite părŃi ori elemente ale lucrărilor sau serviciilor
care fac obiectul contractului de achiziŃie publică;
13. document al achiziŃiei – anunŃul de participare, documentaia de atribuire, precum si
orice document suplimentar emis de autoritatea contractantă sau la care aceasta face
trimitere pentru a descrie sau stabili elemente ale achiziŃiei sau ale procedurii de
atribuire.

Pentru vizualizarea sau descarcarea textului integral, click aici.

Sursa: mfinante.ro

ONG-urile solicita prelungirea dezbaterii legilor privind achizitiile publice

Mai multe organizatii non-guvernamentale, cum ar fi Freedom House Romania (FHR), Expert Forum (EFOR) si Centrul Roman de Politici Europene (CRPE) au cerut Ministerului Finantelor sa prelungeasca cu 60 de zile perioada de dezbatere a celor doua legi privind achizitiile publice.

Legea privind achizitiile publice si Legea privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica si a contractelor de concesiune si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor CNSC au fost postate pe site-ul MFP la data de 22 iulie, termenul pana la care se pot depune sugestii si observatii fiind de 10 zile de la publicare.

Cele 3 organizatii mentioneaza ca : “Termenul actual privind consultarea publica, de numai zece zile, expira la 1 august si este cu totul nepotrivit in cazul unui pachet legislativ de o asemenea importanţa. Atat noua lege privind achizitiile publice, cat si legea privind remediile, caile de atac si organizarea CNSC sunt acte normative cruciale pentru o piata a achizitiilor de 15 miliarde de euro annual.”

Organizatiile spun ca, desi aceste noi reglementari transpun cerintele UE si legea achizitiilor publice a fost modificata de peste 20 de ori prin ordonante de urgenta, totusi este nevoie de mai mult timp pentru o consultare reala.

Sursa: curierulnational.ro

Lucrari de modernizare a Aeroportului Baia Mare

Conform anuntului publicat de catre Regia Autonoma “Aeroportul Baia Mare”, contractul consta in servicii de intocmire proiect tehnic, detalii de executie, documentatii in vederea obtinerii avizelor, acordurilor si autorizatiilor, asistenta tehnica din partea proiectantului pe toata durata de realizare a lucrarilor precum si executia lucrarilor de extindere si modernizare suprafete aeroportuare.

Durata contractului este de 5 luni, de la data atribuirii. Valoarea garantiei de participare este in cuantum de 1.234.900 lei, iar termenul limita de depunere a ofertelor este 31.08.2015.

Documentatia contractului in valoare de 64.784.736 RON, la care se adauga TVA, o puteti regasi aici.

Sursa: economica.net

Informatiile cu privire la aceasta licitatie va sunt furnizate de licitatia.ro -cel mai bun site de monitorizare a licitatiilor din RO.

Atentie agricultori! Programele “Lapte-corn” si “Fructe in scoli” continua si anul acesta

Consiliile Judetene si Primariile au inceput pregatirile pentru inceperea anului scolar. Potrivit site-ului licitatia.ro, pana in momentul de fata s-au publicat deja 10 achizitii care vizeaza furnizarea laptelui, cornului si a merelor pentru elevii din invatamantul primar si gimnazial de stat si privat, precum si pentru copii prescolari din gradinite.

Valoarea estimata a celor 3 licitatii aflate in curs de desfasurare care au ca scop achizitia de mere se ridica la suma de 14.219.435 RON + TVA.

In ceea ce priveste laptele si cornul, in prezent sunt 7 achizitii active, la care cei interesati pot depune ofertele, iar valoarea acestora se ridica la suma de 69.787.906 lei, la care se adauga TVA.

Judetele care au dat startul achizitiilor in acest an sunt: Alba, Bacau, Bistrita-Nasaud, Iasi, Olt, Suceava, Teleorman, Valcea, si nu in ultimul rand Sectorul 5 al Municipiului Bucuresti.

In comparatie cu anul trecut, numarul licitatiilor publicate in perioada ianuarie- iunie, nu s-a modificat nici anul acesta. Astfel, atat anul trecut, cat si anul acesta in perioada mentionata s-au organizat 8 licitatii pentru achizitia de lapte si corn si 12 licitatii pentru achizitia merelor.

Asadar, daca doriti sa va vindeti produsele prin intermediul achizitiilor publice, licitatia.ro va poate ajuta in acest sens, informandu-va la timp cu tot ce se intampla pe piata produselor alimenatare si nu numai. Licitatia.ro sustine dezvoltarea durabila a afacerilor. Daca si dvs. sunteti unul dintre antreprenorii care gandesc pe termen lung, va asteptam pe licitatia.ro - cel mai bun site de monitorizarea licitatiilor publice.

Licitatie pentru reamenajarea spatiilor verzi din Sectorul 4 Bucuresti

Primaria Sectorului 4 din Bucuresti anunta incheierea unui acord-cadru privind: servicii/operatiuni de salubrizare si intretinere a spatiilor verzi, locurilor de joaca, parcurilor, zonelor verzi amenajate; servicii privind mobilierul urban si operatiuni conexe; servicii  privind sistemele de irigatii si/sau compenente ale acestora; servicii privind instalatiile de iluminat si componente ale acestora; servicii de reparare, amenajare/reamenajare a drumurilor, aleilor de acces, pavajelor, platformelor (betonate) si a altor elemente de design arhitectural;  plantare material dendrologic.

Acordul cadru se va incheia cu maxim 3 operatori economici. Valoarea estimata a lucrarilor este de 290.214.712,12 RON, fara TVA.

Garantia de participare este in cuantum de 5.804.276 lei (cca. 2% din val. max. a acordului–cadru).

Data limita de depunere a ofertelor este 03.08.2015, iar licitatia va avea loc in data de 28.08.2015.

Pentru mai multe detalii despre licitatie, precum si pentru a intra in posesia documentatiei, dati click aici.

Intrati pe licitatia.ro si aflati ultimele oportunitati de afacere existente pe piata.

Constructia primei parcari subterane din Municipiul Arad scoasa la licitatie

Primaria Municipiului Arad a lansat licitatia pentru realizarea primei parcari subterane din oras, sub Piata Avram Iancu. Potrivit declaratiei purtatorului de cuvant al Primariei, parcarea subterana din Piata Avram Iancu va avea o capacitate de 500 locuri, dispuse pe doua nivele si va trebui finalizata in maxim 26 de luni. Proiectul mai cuprinde realizarea unui pasaj carosabil subteran pentru circulatia auto de tranzit, cu intrare aproximativ in dreptul strazii Vasile Goldis si iesirea inainte de strada Gheorghe Baritiu.

Valoarea investitiei este estimata la 94.678.767 lei, la care se adauga TVA, iar durata concesiunii va fi de 49 de ani. Data limita de depunere a ofertelor, precum si data licitatiei sunt in 29 septembrie 2015.

Pentru atribuirea contractului se iau in calcul 2 criterii: pretul ofertei 70% si termenul de executie a lucrarilor 30%.

Documentatia o puteti regasi pe licitatia.ro, aici.

Sursa: administratie.ro

Vizualizati cele mai mari contracte derulate la ora actuala la noi in tara din toate domeniile aici.  Licitatia.ro – este cel mai bun site de monitorizare a licitatiilor de pe piata din Romania, cu un rulaj zilnic  de peste 1000 de licitatii publice

Oportunitati unice pentru firmele de transport

Potrivit unui studiu realizat de licitatia.ro, in perioada 01.01.2015- 31.05.2015 s-au publicat 257 de licitatii care au ca scop achizitia serviciilor de transport.

Cele mai multe licitatii din acest domeniu au fost publicate in luna martie, adica 64, urmata de luna aprilie cu 52, ianuarie si februarie cu 49 si luna mai cu 43 de achizitii publicate.

Principalii organizatori sunt institutii precum: Hidroelectrica, Societatea Nationala de Gaze Naturala Romgaz SA, Primarii, Consilii, Ministere, Universitati, Spitale, dar si firme private.

Procedura de participare la aceste licitatii este una simpla, orice companie avand sansa de a fi desemnat castigator, daca indeplineste criteriile mentionate de autoritatea contractanta . Unele se desfasoara on-line pe site-ul Sistemului Electronic de Achizitii Publice, iar altele offline la sediile institutiilor prin metoda clasica de depunere a ofertei scrise la adresa organizatorului.

Licitatia.ro  vine in sprijinul firmelor de transport cu Abonamentul Start Servicii de Transport. Cu o investitie de doar 64 lei/luna, firmele au sansa de a se dezvolta prin incheierea de noi contracte in urma castigarii licitatiilor. Prin acest abonament compania va primi pe e-mail zilnic toate licitatiile publice din acest domeniu. In sarcina ei ramane doar depunerea ofertelor si participarea propriu-zisa la licitatie.

Pe licitatia.ro, in momentul de fata sunt 23 de licitatii la care inca se pot depune oferte.